Dự án thấp tầng

Triệu Sơn New Central

Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Sông Công Park City

Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

HTD City Đồng Bẩm

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Mỏ Bạch Central Hills

Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Golden Street Đồng Hỷ

Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Tnr Stars Lam Sơn – Thọ Xuân

Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

TNR Stars Diễn Châu

Huyện Diễn Châu, Nghệ An

Sunrise Valley Sông Công

Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên